ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oturması ve bu kültür gerekliliklerinin yerine getirilmesi önemli bir süreçtir. Bu süreç iyi yönetilmediği ve zamana bırakıldığında gayet sancılı ve uzun bir hale gelebilmektedir.
Oysa iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, belirli bir disiplin altında yönetildiğinde, kısa zamanda faydaları, hem işveren hem de çalışan adına görülmeye başlanmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği ile uygulamalar, ciddi firmalarda, hem yurt içi hem de uluslararası iş platformlarında “OLMAZSA OLMAZ” hale gelmiştir. Dolayısıyla her tip işletmede, işletme yapısına göre şekillendirilmiş, sonuç odaklı ve geliştirmeye açık bir iş sağlığı / güvenliği yönetim sisteminin bulunması kaçınılmazdır.


OHSAS 18001 sistemi, yakın zamana kadar, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bu yönetim şekli ihtiyacını karşıladı. Ancak süreç içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle sistemin bir ISO standartı haline getirilmesi, şekil ve içerik olarak geliştirilmesi kaçınılmaz hale geldi.
ISO 45001, bu ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan bir standart olarak kabul edildi. Uygulamada, daha önce OHSAS 18001’i etkin şekilde oluşturan ve uygulayan işletmelerin, ISO 45001 standardına kolayca uyum sağladıkları gözlenmektedir.


ISO 45001 standardının OHSAS 18001’den farklılıkları genel olarak şu şekilde vurgulanabilir;


-    OHSAS 18001 içinde ana başlık halinde bulunan bazı konular ISO 45001 içinde ayrı birer madde halinde detaylandırılmıştır.
-    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansı ISO 45001 içinde çok daha sık şekilde ölçülmekte ve çıkan sonuçlara göre daha sık iyileştirme yönünde değişikliğin yapılmasın öngörmektedir.
-    ISO 45001 içinde, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim şeklini olumlu ve/veya olumsuz etkileyebilecek iç / dış faktörlerin sorgulanması ve gerekli önlemelerin zamanında alınması esastır. Bu konu ayrı bir risk anali şeklinde ele alınmaktadır.
-    ISO 45001, OHSAS 18001’e göre, olay olmadan öngörüde bulunup önlem almaya (proaktif) odaklanmıştır.
-    ISO 45001’de, şirket üst yönetiminin görevlendireceği sadece bir sorumlu ile gerekliliklerin yerine getirilmesini önü açılmış, şirket içinde sorumluluk ve yetki kargaşasının önüne geçilmiştir.
-    ISO 45001 standardı, işletme ile iş yapan tüm taşeron (alt işveren), tedarikçi ve geçici yüklenicilerinin de iş sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerini takip etmeyi gerekli kılarak işletmenin tüm taraflarıyla birlikte gelişimini sağlaması açısından çok daha etkilidir.
-    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları, şirketin ana stratejilerinden birisi haline sokarak ciddiye alınmasını sağlamaktadır.
-    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurgulanmasında çalışanların rolünü arttırarak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarında uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik arttırılmaktadır.
-    Dokümantasyon kavramı çok daha detaylı hale getirilmiş, kapsamı genişletilmiştir.
-    Annex SL şablonuna uygun kurgulanması nedeniyle, kalite standartları konusunda faal işletmelerin adaptasyonu daha kolaydır.


Apak Akademi, ISO 45001 standardı ile ilgili her konuda gerekli yardımı yapmaya hazırdır.

Apak Akademi'ye Git